PRAKTYCZNY WYMIAR BRANŻY ELEKTRONICZNEJ

Projekt „Praktyczny wymiar branży elektronicznej”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.05.2021 – 30.04.2023
Budżet projektu: 1 504 509,01 PLN
Dofinansowanie: 1 354 058,10 PLN


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe; programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie staży zawodowych dla 60 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej, przeszkolenie 4 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przewiduje się:

  • Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
  1. Kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną dla 60 os. (6 gr. po 10 os.), każda gr. 32 h (4 dni x 8 h),
  2. Nowoczesne metody montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych dla 60 os. (6 gr. po 10 os.), każda gr. 32 h (4 dni po 8 h),
  3. Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych dla 60 os.(6 gr. po 10 os.), każda gr. 32 h (4 dni po 8 h),
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 60 os. (6 gr. po 10 os.),każda grupa 16 h (2 dni po 8 h).
  • Doposażenie pracowni zawodowej hybrydowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.
  • Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Regulamin rekrutacji 

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: