IT-Szkoła w Staszicu

Nasza szkoła przystąpiła do programu “IT Szkoła”
Podstawowe informacje o Programie IT Szkoła
IT Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT. Celem Programu IT Szkoła jest między innymi:
– podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia. Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom i innym uczestnikom Programu, uzdolnionym informatycznie,
– wyłonienie poprzez prowadzony w projekcie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych.
Program IT Szkoła to największy polski program akademicki typu „outreach” skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Program studiów IT Szkoła jest skorelowany z aktualną podstawą programową przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz z podstawą programową dla zawodu technik informatyk i dlatego może stanowić dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w każdej szkole ponadgimnazjalnej, zarówno w formie samokształcenia w systemie pozaklasowym, jak również w formie wsparcia tradycyjnych zajęć lekcyjnych prowadzonych w systemie klasowym.
Organizacja studiów w Programie IT Szkoła
W ramach studiów Studenci IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w:
-84 certyfikowanych kursach e-learningowych.
-30 wykładach w formacie DVD.
-Konkursach tematycznych i w akademickich kołach naukowych.
-Innych przedsięwzięciach organizowanych w Programie IT Szkoła, dla studentów Programu, w tym w dodatkowych wykładach i kursach oraz w ogólnopolskim rankingu IT Szkoła.

 

Więcej informacji na temat programu oraz pomoc w rejestracji oferują nauczyciele informatyki:
mgr Paweł Peda (sala nr 27)
mgr Marcin Miedziński (sala 32)

 

 

 

Można również zajrzeć na stronę programu: