Pracownia biologiczna

W dniu 15 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Powiatem Kutnowskim została podpisana umowa na dofinansowanie zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” w ramach konkursu Nasze Ekologiczne Pracownie. Na realizację projektu Powiat Kutnowski otrzyma dotację w wysokości 41.476,00 zł. Całkowity koszt zadania (z udziałem środków własnych) to kwota 46.337,00 zł.
Odnowiona pracownia wyposażona w  projektor multimedialny, komputer z zestawem głośników i z dostępem do internetu pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć i wykorzystanie różnorodnych materiałów źródłowych: zdjęć, filmów, plansz poglądowych, prezentacji multimedialnych, animacji, zasobów cyfrowych dostępnych lokalnie oraz w sieci. Pracownia wzbogacona zostanie w pomoce dydaktyczne, które powinny znaleźć się w każdej pracowni: preparaty mikroskopowe, modele obrazujące wybrane elementy budowy organizmu człowieka, zwierząt  bezkręgowych, budowę anatomiczną roślin. Szczególnie ważny będzie nowy sprzęt niezbędny do przeprowadzania wskazanych w podstawie doświadczeń i obserwacji, tj. przyrządy pomiarowe, optyczne, szkło laboratoryjne, szkiełka mikroskopowe, mikroskopy. Na liście zaplanowanych zakupów szczególną rolą odgrywają sprzęty laboratoryjne i pomoce naukowe przeznaczone do realizacji zadań z zakresu ekologii i  ochrony środowiska przyrodniczego oraz profilaktyki prozdrowotnej. Uczniowie zasiądą w nowych  ławkach,  sala wyposażona będzie w odpowiednie meble, w których będzie można przechowywać sprzęt laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane w różnych okresach roku szkolnego, a zakupione rośliny(oprócz wymiaru dydaktycznego) nadadzą odpowiedni charakter pracowni. Dzięki wzbogaceniu pracowni biologicznej w laptopy uczniowie zyskają warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, stosowania tych umiejętności m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach. Wydzielenie przestrzeni i zorganizowanie stanowisk do samodzielnych działań praktycznych podczas lekcji i zajęć dodatkowych ułatwi prowadzenie obserwacji, analizowanie próbek, ocenę materiałów zebranych na zajęciach terenowych oraz uczyni zajęcia obowiązkowe i dodatkowe ciekawszymi dla uczniów. Posłuży doskonaleniu kompetencji kluczowych, przyrodniczych, przyczyni się do podniesienia wyników nauczania i egzaminu maturalnego. Pozwoli rozwijać umiejętność pracy w grupach, innowacyjność i zaangażowanie uczniów. Sprzyjać będzie również integrowaniu wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin ( m.in. biologii, matematyki, informatyki) posłuży wyrabianiu pasji poznawania świata i zachęci do praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Nowoczesna, doposażona pracownia stworzy optymalne warunki do osiągania sukcesów edukacyjnych w konkursach, olimpiadach tematycznych, zainicjowania wśród młodzieży i mieszkańców działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. https://www.wfosigw.lodz.pl/