INFORMATYK XXI WIEKU

Projekt „Informatyk XXI wieku”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Budżet projektu: 1 764 251,04 PLN

Dofinansowanie: 1 587 825,93 PLN


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów (w tym 8 K) Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje; programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, organizację studiów podyplomowych dla 1 nauczycielki, przeszkolenie 4 nauczycieli (2K, 2M) z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu przewiduje się:

 • Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów
 1. Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów
  elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z
  komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC) dla 100 os.
 2. Ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu
  komputerowego (ESD) dla 100 os.
 3. CISCO I dla 100 os.
 4. DLA NAJLEPSZYCH zajęć z CISCO II dla 60 os.
 5. Testów Penetracyjnych dla 100 os.
 6. Doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 os.
 • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu
 • Organizację studiów podyplomowych dla 1 nauczycielki
 • Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Regulamin rekrutacji

Harmonogram – Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik 4 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik 5 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 6 – Oświadczenie równość, przekazanie praw do wizerunku
Załącznik 7 – Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

Harmonogram szkoleń

Regulamin stażu

Harmonogram – staż zawodowy

 

Rekrutacja 2021/2022

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik 4 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik 5 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 6 – Oświadczenie równość, przekazanie praw do wizerunku
Załącznik 7 – Oświadczenie Rodzica/Opiekuna