Uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w ZS Nr 1 w Kutnie

8 września o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w ZS Nr 1 w Kutnie. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Kutnowski – Pan Daniel Kowalik, przedstawiciel kuratorium – Pani Iwona Kaca oraz przedstawiciele Rady Rodziców ZS Nr 1 w Kutnie.

Pani Dyrektor przedstawiła informacje na temat uzyskanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Pracownia została dofinansowana w kwocie 41 476,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu wyniosła 46 337,00 zł. W ramach dofinansowania zakupiono meble, sprzęt laboratoryjny, mikroskopy, laptopy, odczynniki i multimedialne pomoce naukowe. W dalszej części wydarzenia Pani Wicedyrektor omówiła zaplanowane działania edukacyjne, w których zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne zakupione ze środków dofinansowania. Uroczystość uświetnili uczniowie, którzy przedstawili wykład pt.: „Kiedyś nie było o nim mowy. Czym jest ślad węglowy?” oraz zaprezentowali pokaz doświadczeń laboratoryjnych. Wykonali badanie odczynu próbki gleby i wody, pokazali, w jaki sposób rozdzielić barwniki fotosyntetyczne, zbadali wpływ dwutlenku siarki na barwę kwiatów oraz przygotowali preparaty mikroskopowe. Na koniec zaprezentowano multimedialne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach dofinansowania.